תקנון

כללי

1. אתר Goomme – (להלן: "האתר"), הינו אתר מידע, המקשר בין ספקים שונים (להלן: "הספקים"), אשר מציעים מוצרים ושירותים שונים, כגון: טיסות, בתי מלון, חדרים, השכרת רכב, וכד', בתחום התיירות והנופש (להלן: "השירותים"), לבין גולשים, משתמשים ורוכשים של שירותים, (להלן: "המשתמשים"), באמצעות הקישור של האתר לספקים.
אופן הקישור בין הספקים למשתמשים הינו: הצגת השירותים של הספקים למשתמשים באתר והפנייתם לביצוע עסקאות ישירות מול הספקים השונים.

2. האתר כאמור, פועל כגורם המציג מידע בלבד ומקשר בלבד, בין הספקים והמשתמשים באמצעות הצגת השירותים באתר, ואין האתר אחראי בכל אופן שהוא על השירותים המוצדים באתר, על טיבם, ועל השירותים השונים של הספקים.

3. ידוע למשתמשים כי רכישת השירותים מהספקים, מבוצעת ישירות בין המשתמשים לספקים. לאחר שהמשתמש באתר בחר את השירות, הוא יופנה לביצוע העסקה ישירות מול הספק. כל פעולה שתבוצע בין המשתמשים לספקים לאחר הרכישה, תבוצע ישירות מול הספקים. לאתר לא תהיה כל מעורבות ואחריות לשירותים לאחר רכישת השירותים.

4. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים  באתר, לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת. שימוש באתרי אינטרנט אחרים השייכים למפעיל האתר, ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.

תוכן האתר

5. באתר מוצעים שירותים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

החזרת מוצרים וביטולים

6.  כל פעולה שתתבצע לאחר הרכישה, תבוצע מול ספק השירות ולאתר לא תהיה כל אחריות לגבי המצור/שירות, טיב המוצר/שירות או כל עניין אחר הקשורים למוצר/שירות ו/או הספקים, לרבות ביטול שירותים לאחר רכישתם.

שירות לקוחות  

7.  נציגי האתר ישמחו לעמוד לשירות המשתמשים בשעות הפעילות, בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר או בטלפון.

פרטיות ואבטחה

8.  האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

9.  האתר רשאי לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עימו קשר ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על-ידי החברה או על-ידי אחרים עימם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על-ידה לשם שימוש לצרכיה. החברה גם תהיה רשאית להשתמש במידע כאמור כחלק מנתונים המועברים לצד ג', וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או פרטי זהותו. אם המשתמש אינו מעוניין כי ישלח אליו חומר כאמור על-ידי החברה, עליו להודיע על כך לחברה בכתב בדואר אלקטרוניאו בפקס.

10.  האתר מוצע ומוצג בתום-לב, כפי שהוא ("AS IS") בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה. האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על ספקים, בהתאם לתנאי האחריות והשירות המוצמדים לכל שירות ועל-פי חוק, למעט שירותים המסופקים על-ידי האתר ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על-ידי האתר. לאתר ולמפעיליו אין ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי-יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו ו/או באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת. החברה אינה מתחייבת, כי השירות באתר ו/או במוקד השירות הטלפוני לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

11. האתר, לרבות מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על-ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

קנין רוחני

12. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

13. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם נתן האתר את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.

זכויות שונות של החברה 

14. האתר רשאי לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש. האתר רשאי לבצע שינויים באתר, ובכלל זה להפסיק מתן שירותים, להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים, וזאת על-פי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת הודעה מוקדמת או הסכמה מהמשתמש.

15.  האתר רשאי להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. האתר רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל-פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

תנאים נוספים

16.  האץר שומר על זכותו לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים תוך 14 ימים מיום פרסומו באתר או תוך 14 יום מיום משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

17.  אין בהצגת המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופים או טיבם או איכותם על-ידי האתר.

18. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ומרכז ההזמנות הטלפוני יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

19. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית-המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

20.  התיישנות. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים מהמועד שנועד לביצוע הספקת המוצר ו/או הספקתו בפועל, לפי המאוחר, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל האתר  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

21.  פרשנות. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לאתר.

22.  אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

23.  כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת ההאתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על-פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

24.  תקנון זה יחול לטובת האתר והפועלים מטעמו ו/או עבורו. האתר רשאי להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש.

25. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון יתעדכנו, מעת לעת, והוא מתחייב לקרוא את התקנון  המעודכן ולפעול  לפיו.

המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון, הבין אותו ואת תנאיו, ועם השימוש באתר ובשירותיו, הוא מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור.

Desktop Site   Mobile Site

 Terms & Conditions